DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u  okviru projekta – Novi Pazar

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalazi na sledećem linku.

Pravo na učestvovanje u Programu zapošljavanja kod poznatog poslodavca imaju nezaposlena lica -povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Novog Pazara, kao i druga lica – pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Novog Pazara, a koji se nalaze u socio-ekonomskoj potrebi i podrška im je neophodna za poboljšanje njihovih uslova života, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru Projekta. Nezaposlena lica zainteresovana za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru ovog javnog poziva, mogu konkurisati za sledeća radno mesto: RADNIK U PROIZVODNJI sa stečenim 4. stepenom srednje stručne spreme.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do petka 03.02.2023. do 15:00h.