DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

PARTNERI

PIROTSKI OKRUG

RASINSKI OKRUG

RAŠKI OKRUG

ASB SRBIJA

ASB je počeo sa radom u Srbiji 1999. godine osnivanjem kancelarije u Beogradu. U periodu od 23 godine, ASB Srbija je finansijskim sredstvima realizovala projekte vredne preko 40 miliona evra. Kroz više od 50 projektima, u 80 opština u Srbiji pomognuto je oko 70.000 lica. ASB Srbiji fokusirao se na obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za lokalno ugroženo stanovništvo i izbeglice kako u njihovoj integraciji u okviru teritorije Republike Srbije, tako i u njihovom povratku u mesta porekla. Do ove tačke, kroz mere ekonomske održivosti, ASB Srbija je rekonstruisao ili izgradio više od 1.200 kuća, i pomogao je više od 600 porodica kroz programe pokretanja biznisa.

ASB je takođe posvećen povezivanju i izgradnji kapaciteta javnog, privatnog i civilnog sektora sa ciljem osnaživanja struktura koje podržavaju oporavak i razvoj zemalja u regionu nakon sukoba. Kao pozitivna posledica svog dugogodišnjeg prisustva u regionu, ASB je razvio blisku i efikasnu saradnju, koordinaciju i otvoren dijalog sa državnim, regionalnim i lokalnim vlastima u ciljnim zemljama, stvarajući tako čvrste osnove za buduća formalna partnerstva sa lokalnim samoupravama u cilju na zajedničkom predstavljanju u procesu privlačenja investicija donatora u regionu. Štaviše, zbog prirode svog rada, ASB je stvorio široku mrežu lokalnih partnera, organizacija civilnog društva kao uslov za kvalitativno partnerstvo u otkrivanju stvarnih potreba i ograničenja ciljnih grupa korisnika.

Pošto je dobro ukorenjen u balkanskim zemljama i blisko sarađujući sa njihovim donosiocima odluka i građanima iz javnog i civilnog sektora, ASB je postao nezaobilazan akter u regionu kada je u pitanju socio-ekonomska pomoć koja se pruža ugroženima. Takav scenario kontinuirano obavezuje kancelarije ASB Balkan da promovišu rezultatski orijentisane, inovativne ideje i inicijative i daju svoj doprinos vetrovima pozitivnih promena u ovim zemljama u tranziciji ka EU.

Facebook stranica

Instagram profil

IDC – INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU

Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) je neprofitna organizacija posvećena socijalnom i ekonomskom uključivanju ranjivih grupa i zaštiti njihovih ljudskih prava.

IDC posluje širom Srbije i realizovao je projekte u više od 50 lokalnih zajednica. Projekti koji se trenutno sprovode u oblasti reintegracije povratnika, socijalnog stanovanja i integracije ugroženih grupa realizuju se u više od 10 opština u Srbiji. IDC ima iskustvo samostalnog sprovođenja projekata budžeta do 1,2 miliona evra. U 2020. i 2021. godini, IDC je uspešno završio 17 projekata kao vodeći aplikant/partner. Osnivač je tri socijalna preduzeća –  EkoBaGZadruga (AgroIRIS) i FrigoIRIS.

IDC ima bogato iskustvo u programima ekonomskog osnaživanja, adekvatnog stanovanja, razvoja socijalnih usluga u zajednici,  stvaranju povoljnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i primeni ovog modela, organizaciji seminara i obuka, realizaciji volonterskih programa, pružanju direktne humanitarne pomoći, pružanju besplatne pravne pomoći i drugim oblastima. IDC tim ima ogromno iskustvo u projektnom menadžmentu, i razvoju i implementaciji različitih projekata.

Facebook stranica 

Instagram profil

PIROTSKI OKRUG

Pirotski okrug broji nešto više od 117.000 stanovnika, a sedište okruga je u gradu Pirotu. 

Podrška namenjena ovim projektom je usmerena na jačanje ekonomskih, psihosocijalnih i insituticionalnih kapaciteta u regionu kroz organizaciju radionica za ugrožene kategorije obuhvaćene projektom te biznis obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija i podelu grantova za otpočinjanje sopstvenog posla. U dobroj saradnji sa opštinom Pirot i opštinom Dimitrovgrad projekat će imati za cilj i jačanje institucionalnih kapaciteta otvaranjem doborusedskog kluba koji će biti mesto edukacije i razmene iskustava te organizovanjem obuka za pružanje socijalnih usluga, mentorstvo i posete razmene iskustava sa drugim opštinama uključenim u projekat.

RASINSKI OKRUG

Sa sedištem u gradu Kruševcu Rasinski okrug broji nešto više od 240.000 stanovnika. Uz dobru saradnju sa gradom Kruševcem  projekat „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ biće usmeren na slične mere podrške kao i u Pirotskom okrugu. U okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ u Kruševcu, trenutno je u toku javni poziv za korisnike projekta koji će biti obučeni za rad kao vozači. IDC će pratiti sprovođenje ovih aktivnosti u cilju prikupljanja dobrih iskustava i naučenih lekcija.

U pripremnoj fazi projekta dobro su analizirane trenutne aktivnosti i mere podrške na terenu kako u implementaciji projekta ne bi došlo do preklapanja aktivnosti.

RAŠKI OKRUG

Organizacije ASB Srbija i IDC imaju dugoročnu i uspešnu saradnju sa Raškim regionom u okviru kojeg je tokom 2020. i 2021. godine implementiran i prethodni projekat – „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“. Gradovi oduhvaćeni prethodnim projektom su bili Novi Pazar, Sjenica i Tutin.

Raški okrug broji nešto više od 300.000 stanovnika, sa sedištem u gradu Novom Pazaru gde je, pored Sjenice i Tutina otvoren i Dobrosusedski klub Novi Pazar tokom prethodnog projekta. Podrška namenjena Raškom regionu kroz ovaj projekat takođe se odnosi na podršku kroz tri mere – ekonomska, psihosocijalna i institucionalna podrška.