DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u  okviru projekta – Novi Pazar

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Pravo na učestvovanje u Programu zapošljavanja kod poznatog poslodavca imaju nezaposlena lica -povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Novog Pazara, kao i druga lica – pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Novog Pazara, a koji se nalaze u socio-ekonomskoj potrebi i podrška im je neophodna za poboljšanje njihovih uslova života, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru Projekta. Nezaposlena lica zainteresovana za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru ovog javnog poziva, mogu konkurisati za sledeća radno mesto: RADNIK U PROIZVODNJI sa stečenim 4. stepenom srednje stručne spreme.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do petka 03.02.2023. do 15:00h.

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_REINTEGRACIJA II

JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II.Novi Pazar

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost-na-obradu-podataka-o-ličnosti_REINTEGRACIJA

Preliminarna lista, Poslodavci, Novi Pazar – Reintegracija II

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „REINTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 18.01.2023. godine, donosi Preliminarnu listu poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta.

Lista se nalazi na sledećem linku:

Preliminarna lista_Poslodavci_Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Na Preliminarnu Listu Poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera. Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko kancelarije Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA-e u Novom Pazaru, adresa 7 juli bb, (zgrada inskepkice) 36300 Novi Pazar. O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i  istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Javni poziv za poslodavce, Novi Pazar – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” raspisuje javni poziv za poslodavce. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 28.11.2022. godine do 14.12.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7 juli bb, najkasnije do 14.12.2022. godine do 15 časova.

Javni poziv – poslodavci, Novi Pazar_Reintegracija II

Prijava na javni poziv_Poslodavci, Novi Pazar_Reintegracija II