DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Potpisani ugovori u Kruševcu – Reintegracija II

U Kruševcu su potpisani partnerski ugovori na projektu „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“. Projekat je finansiran sredstvima Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke BMZ, nosilac projekta je ASB, a glavni implementator IDC – Inicijativa za razvoj i saradnju.

U Kruševcu je kroz ovaj projekat planirana podrška povratničkoj populaciji kao i lokalnom ranjivom stanovništvu u vidu organizovanja biznis obuka i savetovanja, dodele opreme za pokretanje sopstvenog posla, stručne obrazovne obuke (prekvalifikacije i dokvalifikacije), razvoja saradnja sa firmama u cilju otvaranja novih radnih mesta za korisnike projekta kao i psihosocijalna podrška kroz savetovališta i radionice za decu, mlade i drugo stanovništvo. Planirane su  obuke i jačanje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj zaštiti kao i grantovi za partnerske projekte u okviru lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Ključni cilj projekta je doprineti održivoj (re)integraciji povratnika i lokalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji.

Projektom će biti obuhvaćeno više od 450 povratnika i lokalnih ugroženih stanovnika koji će koristiti kapacitete stvorene kroz projekat (profesionalne veštine, novootvorene ili proširene biznise, psihosocijalne veštine,  unapređene socijalne usluge) kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednici. U planu je otvaranje Dobrosusedskog kluba Kruševac, organizacija više od 100 inkluzivnih radionica, podrška za pokretanje sopstvenog posla kao i firmama.

Predviđene mere podrške:

  • Grantovi za samozapošljavanje
  • Subvencije za otvaranje novih radnih mesta u postojećim kompanijama
  • Poslovne obuke i savetovanje
  • Stručne obrazovne obuke (prekvalifikacije i dokvalifikacije)
  • Inkluzivne radionice
  • Obuke/Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj zaštiti
  • Grantovi za partnerske projekte LS/NVO

Definisani datum početka projekta je 1. februar 2023. godine, dok je datum završetka projektnih aktivnosti 30. april 2024. godine. Ukupna vrednost projekta je 145.300,00 eura.