DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Podsticajna učionica – vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi – Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji

U Novom Pazaru održan je seminar „Podsticajna učionica – vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi“ u Kulturnom centru Novi Pazar, a u okviru projekta “Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” koji je finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.

Ukupno 43 polaznika iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina koji su angažovani kao radioničari na psihosocijalnim radionicama imalo je priliku da proširi svoja znanja o primeni efikasnijih strategija učenja u nastavi kroz akreditovan program u katalogu ZUOV-a, za potrebe  stručnog usavršavanja nastavnika. Program je deo kataloga Ministarstva prosvete i odnosi se na stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u cilju unapređenja obrazovanja i vaspitanja kroz pružanje podrške u izvođenju obuka od javnog interesa.

Struktura seminara je adaptirana u skladu sa potrebama nastavnika i učenika u otežanim uslovima pandemije (skraćeno trajanje časova, onlajn nastava, nedostatak kontinuiteta u radu itd.), kako bi se olakšalo izvođenje nastave i aktivirali kapaciteti dece. Program seminara je bio baziran na osnovu saznanja naučnih istraživanja i iskustava dobre prakse iz domena neuropsihologije u školi.

Neke od tema koje su obrađene su „Kako aktivirati i usmeravati mentalne aktivnosti učenika u procesu nastave“, „Teškoće i prepreke u procesu učenja u uslovima prilagođene nastave“, „Intervencije u razredu i motivisanje učenika“. Nastavnici koji su pohađali seminar su dobili materijale sa primerima pedagoških situacija, prikazanim tehnikama, listama za proveru i podsetnicima koje će moći da koriste u svakodnevnom radu.

Uz dodatnu edukaciju rad sa mališanima u Dobrosusedskim klubovima Novi Pazar, Sjenica i Tutin biće daleko kvalitetniji te program prilagođen novim saznanjima i stečenim iskustvima.