DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Seminar „Razvoj socijalnih usluga na lokalu“ – Reintegracija II

U Pirotu je održan seminar „Razvoj socijalnih usluga na lokalnom nivou“. Seminar je vodila Mila Carovska, bivša ministarka Ministarstva za rad i socijalne politike u Severnoj Makedoniji i ekspert za razvoj socijalnih politika u mnogobrojnim organizacijama i institucijama (UNICEF, UN Women, HERA, IOM itd.).

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i centara za socijalni rad kao i druge zainteresovane strane gradova Pirota, Novog Pazara, Kruševca i Dimitrovgrada i članovi tima projekta „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“. Cilj seminara je bila razmena iskustva i znanja učesnika kao i podrška izgradnji i jačanju lokalnog sistema socijalnih usluga u regionima obuhvaćenim projektom, a učesnici su imali prilike da tokom studijske poseti Novom Pazaru prisustvuju prvom seminaru na ovu temu.

Imali smo prilike da ugostimo i predstavnike centara za socijalni rad i loklanih samouprava iz Bele Palanke i Babušnice.

Teme seminara su bile:

  • Važnosti strateškog i operativnog planiranja sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou u odnosu na potrebe u zajednici i eko sistemu u kom sistem socijalne zaštite fukcioniše u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti
  • Sistemu ostvarivanja prava na usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave kao i o modelima obezbeđivanja usluga socijalne zaštite
  • Razvoju lokalnih pružaoca socijalnih usluga uz sagledavanje prednosti diverzifikacije pružalaca socijalnih usluga i potencijala koje nudu Zakon o socijalnom preduzetništvu
  • Finansiranju usluga socijalne zaštite (Budžeti lokalnih samouprava, transferna sredstva, donatorska sredstva, participacija korisnika, potencijal za komercijalno pruženje usluga eksternih pružaoca)
  • Efikasnosti usluga – pružanje usluga po principu individualnih porcena stanja i potreba korisnika, kako u smislu obima potrebnih usluga tako i u smislu participacije u ceni
  • Definisanju formalnog okvira za uspostavljanje takvog Sistema

U toku studijske posete predstavnici gradova su obišli korisnike iz Pirota i okoline koji su podržani u okviru ekonomske komponente projekta.

Osnovni cilj projekta Reintegracija II je da doprinese održivoj (re)integraciji povratnika po sporazumu o readmisiji i lokalnog socijalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji.

Projektom će u Pirotu biti podržano više od 800 korisnika, kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednicu. Predviđena je podrška kroz obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje, različitih poslovnih obuka i obuka za prekvalifikacije i dokvalifikacije, subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje povratnika po sporazumu o readmisiji i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva, podrška deci i mladima kroz realizaciju inkluzivnih radionica, ali i razvoj institucionalnih kapaciteta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Ukupna vrednost projekta za Grad Pirot iznosi 400.000,00 eura, a projekat će trajati do 31. aprila 2025. godine. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo će biti dostupne na sajtu projekta www.reintegracija.net, ali i Grada Pirota, partnerskih organizacija i udruženja.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ uz podršku i sufinansiranje Grada Pirota.