DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Seminar „Perspektive inkluzije“ – Kruševac

Seminar „Perspektive inkluzije“

U prostorijama Biznis inkubatora, organizovan je seminar „Pespektive inkluzije“. Seminar je vođen od strane stručnjaka u oblasti inkluzije i radne integracije iz organizacije IDEAS uz podršku projektnog tima.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Gradske uprave grada Kruševca, organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) i Inicijative za razvoj i saradnju (IDC) kao i predstavnici gradova i ključnih aktera u oblasti socijalne zaštite iz gradova Novi Pazar, Pirot i Dimitrovgrad u kojima se projekat takođe sprovodi.

Teme koje su obuhvaćene seminarom:

  • Usluge socijalne zaštite u Srbiji – prikaz trenutnog stanja sistema socijalne zaštite u Srbiji
  • Komparativna analiza usluga socijalne zaštite  koje pružaju institucije i organizacije

Seminar se bavio značajem razvoja usluga socijalne zaštite u Srbiji – pregled trenutnog stanja, integrativni pristup u obezbeđivanju usluga, izgradnja partnerstva i definisanje/formalizacija uloga uz podršku OSI i drugim ranjivim grupama u procesu inkluzije. Ovaj seminar predstavlja korak ka jačanju saradnje između relevantnih aktera u cilju poboljšanja uslova i perspektiva ugroženih grupa, te podsticanju inkluzivnog društva.

Reintegracija II je prvenstveno usmerena na povratničku populaciju kao i lokalno ranjivo stanovništvo, a implementira se kroz organizovanje biznis obuka i savetovanja, dodele opreme za pokretanje sopstvenog posla, stručne obrazovne obuke (prekvalifikacije i dokvalifikacije), razvoj saradnje sa firmama u cilju otvaranja novih radnih mesta za korisnike projekta kao i psihosocijalne podrške kroz savetovališta i radionice za decu, mlade i drugo stanovništvo.

Planirane su obuke i jačanje kapaciteta lokalnih aktera u socijalnoj zaštiti kao i grantovi za partnerske projekte u okviru lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Ključni cilj projekta je doprineti održivoj (re)integraciji povratnika i lokalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji.

Projektom će biti obuhvaćeno više od 500 povratnika i lokalnih ugroženih stanovnika koristi kapacitete stvorene kroz projekat (profesionalne veštine, novootvorene ili proširene biznise, nova radna mesta u postojećim kompanijama, psihosocijalne veštine, unapređene socijalne usluge) kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednice.

Otvoren je Dobrosusedski klub Kruševac, a u planu je organizacija više od 220 inkluzivnih radionica od kojih su mnoge već realizovane, podrška za pokretanje sopstvenog posla kao i firmama. Datum završetka projektnih aktivnosti 30. april 2025. godine. Ukupna vrednost projekta je 240.360,00 eura.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i podržan od strane Gradske uprave Grada Kruševca.