DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Preliminarna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

 PRELIMINARNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

 

r.br.

NAZIV FIRME

OPŠTINA

BROJ ODOBRENIH SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVOG RADNOG MESTA

NEZAPOSLENO LICE PO JAVNOM POZIVU KOJE ODGOVARA KADROVSKIM POTREBAMA ZA ZAPOSLENJE NA NOVOOTVORENOM RADNOM MESTU POSLODAVCA:

1

TP LAMELA PROMET DOO

KRUŠEVAC

4

NENAD BRADIĆ

ANDRIJA MINIĆ

BRATISLAV PRIBAKOVIĆ

VELJKO MIJAJLOVIĆ

2

ADAPTACIJA STRONG HOUSE

 

KRUŠEVAC

2

MIROSLAVA TUFEGDŽIĆ

BRATISLAV GAJIĆ

3

DRVOPRERAĐIVAČKA RADNJA BREZA

KRUŠEVAC

2

SLADJANA KRŠANIN

MIROSLAV MRMOŠANIN

4

KTK-KOMERC DOO

KRUŠEVAC

4

IVANA KRSTIĆ

SNEŽANA IVANOVIĆ

JASMINKA MILENOVIĆ

LJILJANA MILOJEVIĆ

Na Preliminarnu Listu za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca po prvom javnom pozivu za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta

U Kruševcu,                                                                                                 Predsednik Komisije

Dana 23.08.2023. godine                                                                              Lazar Dojčinović

Preliminarna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta