DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Preliminarna lista korisnika – Samozapošljavanje, Reintegracija II, Pirot

Komisija za izbor korisnika projekta, donela je odluku o preliminarnoj listi korisnika u okviru komponente – samozapošljavanje.

Lista se nalazi na linku niže.

U skladu sa kapacitetima i resursima obezbeđenim projektom Komisija za izbor korisnika je donela odluku da svih 29 podnosioca prijave, u skladu sa Preliminarnom listom, ostvari pravo da  pohađa osnovne biznis obuke i obuke za razvoj biznis planova.

Na Preliminarnu listu korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznios obuka i razvoj biznis planova, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pisanog podneska Komisiji preko kancelarije dobrosusedskog kluba Pirot, DRAGOLJUBA MILENKOVIĆA 16 (ZGRADA OMLADINSKOG STADIONA), 18300 PIROT, LOKAL BR.1.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Preliminarna lista korisnika, Samozapošljavanje_Reintegracija II, Pirot

Javni poziv za samozapošljavanje, produžetak, Pirot – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika projekta, donela je odluku o produžetku Javnog poziva za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova, dodelu sibvencija za samozapošljavanje kroz nabavku plastenika i pripadajuće opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 21.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, najkasnije do 16.12.2022. godine do 16:00h.

Izjava o nezaposlenosti, Pirot_Reintegracija II

Izjava o povratničkom statusu, Pirot_Reintegracija II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini, Pirot_Reintegracija II

Javni poziv_Samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Prijava na javni poziv_Samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti, Pirot_Reintegracija II