DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Odluka o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA I DODELI PODRŠKE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Odluka o dodeli podrške za ZAPOŠLJAVANJE_POSLODAVCI_NEZAPOSLENI_PIROT_REINTEGRACIJA II

Konačna lista nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, Reintegracija II

 

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Lista:

Konačna lista_NEZAPOSLENI 2 _PIROT_REINTEGRACIJA II

Konačna lista poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta Reintegracija II

 

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 15.8.2023. Godine u Pirotu, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU 

POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Lista:

Konacna lista.Poslodavci 2_REINTEGRACIJA.Pirot

Preliminarna lista nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, Reintegracija II

 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu, (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU 

nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Lista:

PRELIMINARNA LISTA, POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i nacinu rada Komisije za izbor korisnika projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, u Pirotu (u daljem tekstu Komisija), Komisija na sednici odrzanoj 20.07.2023. godine, donosi sledecu: 

Preliminarnu listu poslodavaca za dodelu subvencija za  zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta, Reintegracija II

 

PRELIMINARNA LISTA, POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Drugi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, Reintegracija II

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK NA DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SIBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b, 18300 Pirot, najkasnije do 31.07.2023.  do 16:00h.

 

DRUGI JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Produžetak – Drugi javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK NA DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SIBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b, 18300 Pirot, najkasnije do 07.07.2023.  do 16:00h.

 

Produžetak – Drugi javni poziv_PIROT_REINTEGRACIJA II

Prijava za Drugi javni poziv_PIROT_REINTEGRACIJA II

Drugi javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SIBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b, 18300 Pirot, najkasnije do 27.06.2023.  do 16:00h.

 

Drugi javni poziv_PIROT_REINTEGRACIJA II

Prijava za Drugi javni poziv_PIROT_REINTEGRACIJA II

Preliminarna lista nezaposlenih – Pirot

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Preliminarna lista_NEZAPOSLENI_PIROT_REINTEGRACIJA II

Na Preliminarnu listu za izbor korisnika projekta za zapošljvanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko kancelarije Dobrosusedskog kluba u Pirotu, Kozaračka 96b.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava i završetka postupka po prigovoru, Komisija objavljuje listu za izbor korisnika projekta za zapošljvanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta.

 

Konačna lista poslodavaca – Pirot

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „REINTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Konačna lista_POSLODAVCI_PIROT_REINTEGRACIJA II

Na Konačnu Listu Poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru IDC-a, u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na zvaničnom sajtu projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru IDC-a, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor IDC-a odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika.

O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih žalbi od strane Upravnog odbora IDC-a, Komisija donosi Odluku o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta.

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 30.12.2023. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, najkasnije do 31.01.2023. godine do 16:00h.

Javni poziv – Nezaposleni, Pirot_Reintegracija II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II 2

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Preliminarna lista poslodavaca –  Samozapošljavanje, Reintegracija II, Pirot

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je o preliminarnoj listi poslodavaca u okviru projekta.

Lista se nalazi na linku niže.

Na Preliminarnu Listu Poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko kancelarije dobrosusedskog kluba Pirot, DRAGOLJUBA MILENKOVIĆA 16 (ZGRADA OMLADINSKOG STADIONA), 18300 PIROT, LOKAL BR.1.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Preliminarna lista poslodavaca, Pirot – Reintegracija II

Javni poziv za poslodavce, produžetak, Pirot – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”donela je odluku o produžetku Javnog poziva za poslodavce. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 21.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, najkasnije do 16.12.2022. godine do 16:00h.

Javni poziv – Poslodavci, Pirot_Reintegracija II

Prijava na javni poziv_Poslodavci, Pirot_Reintegracija II