DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru, (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 03.08.2023. godine, donosi sledeću:

                     PRELIMINARNU LISTU 

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU

Lista:

Preliminarna lista_PiD – REINTEGRACIJA II CIKLUS Novi Pazar

PRVI JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE, NOVI PAZAR – Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Novom Pazaru, raspisuje:

 

PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE  

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKAICJE, finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u  Novom Pazaru  – 7. Juli bb, najkasnije do 30.06.2023. godine do 15:00h.

JAVNI POZIV PiD_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA