DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

PRODUŽETAK DRUGOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA, OPREME I REPROMATERIJALA ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK DRUGOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA, OPREME I REPROMATERIJALA ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske Uprave Grada Kruševca, odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac, radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 07.06.2023. do 15:00h.

Dokumentacija:

Produžetak – Drugi javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA, OPREME I REPROMATERIJALA ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA, OPREME I REPROMATERIJALA ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske Uprave Grada Kruševca, odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac, radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 31.05.2023. do 15:00h.

Dokumentacija:

Javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA 

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA ZA DODELU PODRŠKE – SAMOZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), na sednici održanoj 03. novembra 2023. godine, Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O IZBORU KORISNIKA PROJEKTA ZA DODELU PODRŠKE KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENSTORSKU PODŠRKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MENTORING

Odluka o dodeli podrške Samozapošljavanje-grantovi

KONAČNA LISTA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU PODRŠKE – SAMOZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 03.11.2023. godine, donosi sledeću:

                     KONAČNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA DODELU PODRŠKE KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODŠRKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MENTORING

Konačna lista Samozapošljavanje-Grantovi

PRELIMINARNA LISTA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU PODRŠKE – SAMOZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 23.10.2023. godine, donosi sledeću:

                     PRELIMINARNU LISTU 

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA DODELU PODRŠKE KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODŠRKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MENTORING

Preliminarna lista.Samozapošljavanje grantovi_REINTEGRACIJA.Kruševac I CIKLUS

ODLUKA O DODELI PODRŠKE KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE KROZ OBEZBEĐIVANJE OSNOVNIH BIZNIH TRENINGA I PISANJU BIZNIS PLANOVA

U skladu sa Konačnom listom korisnika projekta za obezbedjivanje osnovnih biznis treninga i pisanju biznis planova, Komisija odobrava podršku sledećim licima:

Odluka:

Odluka o dodeli podrške – Samozapošljavanje_REINTEGRACIJA II

KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 15.08.2023. godine, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Lista:

Konačna lista _SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

U skladu sa kapacitetima i resursima obezbeđenim projektom Komisija za izbor korisnika je donela odluku da svih 21 podnosioca prijave, u skladu sa Preliminarnom listom, ostvari pravo da  pohadja osnovne biznis obuke i obuke za razvoj biznis planova.

Na Konačnu listu korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznios obuka i razvoj biznis planova, podnosilac prijave može da uloži prigovor Upravnom odboru Inicijative za razvoj i saradnju (IDC), u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru Inicijative za razvoj i saradnju (IDC), ul. Milana Rakića 65a, Zvezdara, Beograd.

O osnovanosti prigovora Upravni odbor odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Upravni odbor donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA – Reintegracija II

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i nacinu rada Komisije za izbor korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija na sednici odrzanoj dana 21.07.2023. godine donosi sledecu:

PRELIMINARNU LISTU KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Preliminarna lista _SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA

PRODUŽETAK JAVNOG POZIVA za izbor korisnika za samozapošljavanje – Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK PRVOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA, OPREME I REPROMATERIJALA ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 07.07.2023. do 15:00h.

 

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za samozapošljavanje mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Produžetak – Javni poziv, Kruševac_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA

Produžetak – Javni poziv, Kruševac_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

 

 

JAVNI POZIV za izbor korisnika za samozapošljavanje – Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA, OPREME I REPROMATERIJALA ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 27.06.2023. do 15:00h.

 

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za samozapošljavanje mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Javni poziv, Kruševac_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA