DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Odluka o dodeli podrške za zapošljavanje, Dimitrovgrad

Na osnovu člana 38. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Dimitrovgradu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

 O DODELI PODRŠKE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA I DODELI PODRŠKE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Odluka_NEZAPOSLENI_DIMITROVGRAD_REINTEGRACIJA II

Konačna lista nezaposlenih, Dimitrovgrad

Na osnovu člana 31. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana  23.01.2023. godine u Dimitrovgradu, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Konačna lista_NEZAPOSLENI_DIMITROVGRAD_REINTEGRACIJA II

Preliminarna lista nezaposlenih, Dimitrovgrad

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Dimitrovgradu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Preliminarna lista_NEZAPOSLENI_DIMITROVGRAD_REINTEGRACIJA II

Na Preliminarnu listu za izbor korisnika projekta za zapošljvanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko kancelarije Dobrosusedskog kluba u Pirotu, adresa Kozaračka 96b.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava i završetka postupka po prigovoru, Komisija objavljuje listu za izbor korisnika projekta za zapošljvanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta.

Konačna lista poslodavaca – Dimitrovgrad

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „REINTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Dimitrovgradu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Konačna lista_POSLODAVCI_DIMITROVGRAD_REINTEGRACIJA II

Na Konačnu Listu Poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru IDC-a, u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na zvaničnom sajtu projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru IDC-a, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor IDC-a odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika.

O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih žalbi od strane Upravnog odbora IDC-a, Komisija donosi Odluku o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta.   

 

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, Dimitrovgrad

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 30.12.2023. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, preko pisarnice opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18.320 Dimitrovgrad (kontakt osoba Saša  Mančev – kancelarija Klera), najkasnije do 31.1.2023. do 16:00h.

Javni poziv nezaposleni – poznati poslodavac, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Preliminarna lista poslodavaca –  Samozapošljavanje, Reintegracija II, Dimitrovgrad

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je o preliminarnoj listi poslodavaca u okviru projekta.

Na Preliminarnu Listu Poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pisanog podneska Komisiji predajom na šalteru pisarnice Opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Preliminarna lista poslodavaca, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Javni poziv za poslodavce, produžetak, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o produžetku Javnog poziva za poslodavce. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 22.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, preko pisarnice opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18.320 Dimitrovgrad (kontakt osoba Saša  Mančev – kancelarija Klera), najkasnije do 16.12.2022. do 15:00h.

Javni poziv za poslodavce, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Prijava za javni poziv za poslodavce, Dimitrovgrad – Reintegracija II